Preguntes més freqüents

Quin és el mínim que es paga per un subministrament d'aigua d'un local / habitatge?

Per part d'Aigües de Vic, el concepte mínim com a consum d'aigua, no existeix, però sí que hi ha una despesa fixa (quota de manteniment d'escomesa, quota fixa de servei i lloguer del comptador). En l'apartat del clavegueram també hi ha una despesa fixa (Quota fixe clavegueram). Pel que fa al cànon de l'aigua, es factura un mínim de 18 m3 cada trimestre. A més el corresponent impost del IVA.

Com acollir-se al Cànon Social?

Es poden acollir:

Les persones físiques titulars d'un contracte domèstic de subministrament d'aigua (només a l'habitatge on estan empadronats) i que es trobin en les situacions següents:

- Abonats titulars del contracte de subministrament d'aigua que tinguin una edat mínima de 60 anys i que percebin una pensió mínima per jubilació, incapacitat permanent o viduïtat.

- Abonats titulars del contracte de subministrament d'aigua que formin part d'una unitat familiar amb tots els seus membres en situació d'atur.

Tots aquest tràmits, cal sol·licitar-los a l'Agència Catalana de l'Aigua. (Per a més informació truqui al 012 o consulti la pàgina www.gencat.cat/aca).

Cada quan es rep la factura de l'aigua ?

Depenent del tipus de contracte:

- Contracte Domèstic -> Trimestral

- Contracte PIME -> Trimestral

- Contracte Industrial -> Mensual

- Contracte Contra incendis -> Anual

Les lectures dels comptadors, són reals o estimades, i com es facilita la lectura d'un comptador que no s'ha pogut llegir?

Efectuem lectures reals dels comptadors, i per tant, sistemàticament i massivament no s'adjudiquen lectures estimades.

En cas de no poder llegir el comptador, es deixa targeta de notificació per a que ens comuniquin la lectura, que també pot efectuar-se telefònicament, per correu electrònic o per l'oficina virtual. Si finalment, i a l'hora de facturar, ens ha estat impossible obtenir la lectura, llavors sí que s'anota una lectura estimada.

Com es pot comprovar si hi ha una fuga en la instal·lació particular?

De forma senzilla: durant la nit, amb la clau de pas oberta, quan ja no es prevegi realitzar consum d'aigua, procedeix a prendre nota de la lectura del seu comptador. Al matí següent, i abans d'obrir cap aixeta, torneu a prendre la lectura. En cas de no coincidir la mateixa lectura, és molt probable que hi hagi alguna pèrdua d'aigua en la instal·lació particular.

A qui correspon la reparació d'una avaria/fuga en la instal·lació particular?

El manteniment i conservació de les instal·lacions interiors són responsabilitat de la propietat. Per tant, la reparació de qualsevol fuga o avaria correspon al mateix usuari.

Com es pot pagar la factura d'aigua?

- Per domiciliació bancaria.

- Si no té el rebut domiciliat per banc o caixa, pot fer el pagament de diverses maneres:

- A qualsevol oficina d'UNNIM, abans del dia indicat a la mateixa factura.

- Pagament on-line mitjançant el codi de la factura.

- A les nostres oficines de Vic (C/de la Riera, 6) en horari: de dilluns a divendres de 8h a 14h.

- Si la seva entitat bancària ens retornés el rebut, pot optar per fer el pagament de les següents maneres:

- Esperar que li tornem a passar el rebut pel banc o Caixa.

- Pagament on-line mitjançant el codi de la factura.

- A les nostres oficines de Vic (C/de la Riera, 6) en horari: de dilluns a divendres de 8h a 14h.

Com es sol·licita la verificació oficial del comptador ?

Tot client/a d'Aigües de Vic, tenen dret a so·licitar dels Serveis Territorials d'Indústria de la Generalitat de Catalunya o a un altre organisme competent de l'Administració, la verificació dels aparells de mesura instal·lats. Aquesta verificació es pot sol·licitar a qualsevol oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat de Catalunya.

Per més informació: www20.gencat/portal/site/oge

Quina és la duresa de l'aigua subministrada?

L'aigua subministrada a Vic té una duresa total de 18ºF (contingut de sals de calci i magnesi) i no és necessari fer cap tractament addicional a casa. Poden consultar l'analítica completa aquí.